به مناسبت میلاد حضرت حجت (عج)حضرت حجت السلام پهلوانی در باره اثبات بی نهایت بودن رحمت خدا از جهت فلسفی فرمودند

هماطوری که فرمانده اعضا‌ء و جوارح را خداوند متعال قلب انسان را قرار داده محال است دنیا را بدون حجت قرار بدهد

بشر را که خلق کرده سرگردان رها کند چطوری می شود در یک قالب بدن قلب را برای اعضاء و جوارح مرجع قرار دهد که  تا فرمان ندهد هیچ یا ار اعضاء و جواع کاری نمی کنند اما جهان به این پهناوری برایش حجت خدا و امامی قرار ندهد که مردم برای حل مشکل خود به او مراجعه کنند که اگر مردم به دستور امام زمان خود عمل می کردند به راحتی به اسمانها بالا می رفتند

از طرفی چون درک مردم بسیار ضعیف بوده که تحمل ان بزرگواران را نداشته اند کی بعد دیگری را شهید کرد اند از این جهت خداوند متعال دوازده همین حجتش را از نظر ها مخفی کرد

لذا علما را موظف کرد تا مردمرا بسوی حجت خدا امام زمان دعوت کنند و هم مردم را موظف کرد ار علمای که حق و با طل را بشناسند و ساده نباشند و خود فروخته باشند که این عاشورا تکرار شد پیروی کننده تا زمینه پیذیرش و حجت خدا و امام زمان آماده شود که مردم بدون چون و چرا مطیع محض آن بزرگوار شوند تا همه چیز با راده شان هر چه بخواهند در اختیار شان قرار گیرد

و السلام

التماس دعا