دلم را با غم مادر نوشتند ..............غبار چادر خاکی نوشتند

 

خدا بر بیرق عشاق زهرا(س) .............نوشت این طایفه شاه بهشتند .

 

 

 

 

 دل خورشید محک داشت؟ نداشت!


یا به او آینه شک داشت؟ نداشت!


آسمانی که فلک می بخشید احتیاجی به فدک داشت؟ نداشت!


غیر دیوار و در و آوارش ، شانه ی وحی کمک داشت؟ نداشت!


مردم شهر به هم می گفتند در این خانه ترک داشت؟ نداشت!


شب شد و آینه ی ماه شکست! دست این مرد نمک داشت؟ نداشت!

 

تو بپرس از دل پرخون غمت! چهره ی یاس کتک داشت؟ نداشت! نداشت! نداشت...!