هیئت مکتب الزهرا (س)امامزاده محمد(ع) گوریگاه
طفل بازیگوش را شرمی نباشد از کسی/ بیشتر با دیدن مادر خجالت می کشد/ تا عروج فاطمه جبریل را هم راه نیست/ در مسیر عرش، بال و پر،خجالت می کشد/
Slide 1 Slide 2

عزاداران حسینی در عاشورای حسینی

 

 

 

 

 

 : تهیه نذری برای عزاداران حسینی در جوار نورانی امام زاده محمد

 

 

 مراسم عاشورای حسینی در جوار امامزاده محمد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اقامه نماز تاسواری حسینی در جوار امامزاده محمد با امامت امام جمعه بخش کنارتخته

 

 

 

 مراسم تا سواری حسینی در جوار امامزاده محمد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پاکسازی امامزاده محمد در راستای تاسوا و عاشوارای حسینی