با ما به مهمانی نوروز بیایدی

 

 چند گویی که چو هنگام بهار آید
گل بیارید و بادام به بار آید

شصت بار آمد نوروز مرا مهمان
جز همان نیست اگر ششصد بار آید